moschatotv.gr
Default Image
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κοινοποίηση


Για την πλήρωση θέσεων των μελών της
Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου
Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου
Έχοντας υπόψιν:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 8, των παρ.1 και 2 του άρθρου 79 και τηςπαρ.1, του άρθρου 81 του Ν. 4795/2021, (ΦΕΚ 62/Α΄/2021). «ΣύστημαΕσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στηδημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπικήαυτοδιοίκηση» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» τουΝ.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/20120 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 3) Τα άρθρα 13 ως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999(ΦΕΚ45/Α΄/1999)
4) Την υπ’ αριθμ. 86218/19-12-2022 απόφ. (ΦΕΚ 6506 Β΄/19-12-2022)
«Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στουςΟργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα εποπτευόμενααυτών νομικά πρόσωπα».
5) Την υπ’ αριθμ. 90264/29-12-2022 απόφ. (ΦΕΚ 6873/Β΄/29.12.2022)
«Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησηςα΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών, καθορισμός τωνιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθεάλλη λεπτομέρεια». 6) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου (ΦΕΚ 683 Β΄/28.02.2019 )
Απευθύνει
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, γιατην κάλυψη για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων προς:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, β. Προϊσταμένους, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, γ. Προϊσταμένους, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, προερχόμενος από
εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο ή φορέα Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, δ. Προϊσταμένους τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακήςυπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς τουάρθρου 22 του Ν.4795/2021
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος ναδιαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.
Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΘΗΤΕΙΑΤΩΝΜΕΛΩΝ

 1. Στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, ο οποίος έχει συστήσει Μονάδα ΕσωτερικούΕλέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις τουΝ. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων.
 2. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2τουΝ.4795/2021 και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΔήμοΜοσχάτου – Ταύρου. 3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη, μεδυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικήςαπασχόλησης. 4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη Γραμματέατης Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, ο οποίοςορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της. ΙΙ. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
  1.Για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συνεκτιμώνται: (α) ηκατοχή πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελεγκτικήςκατεύθυνσης, ή πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού ΕλεγκτήΔημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ήδιαπίστευσης, όπως CIA Certified Internal Auditor ή CFE Certified Fraud Examiner ήCGAP Certified Government Auditing Professional, ή CCSA Certified in Control Self
  Assessment, ή CRMA Certification in Risk Management Assurance, ή CFSACertified Financial Services Auditor ή QIAL Qualified in Internal Audit Leadership, ήBEAC Certifications for Environmental, Health and Safety Auditors ή πιστοποίησηςορκωτού ελεγκτή (ΑCCA, ΙΕΣΟΕΛ), και (β) η προϋπηρεσία ή εμπειρία στην παροχήελεγκτικών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 2. Από την διαδικασία επιλογής αποκλείονται πρόσωπα:
  (α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώςκαι οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατάτου νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομηςβεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούςβεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα
  σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιαςελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιώνή(β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημαή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή
  (γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμαπουδύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή
  (δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερητουπροστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή
  (ε) τα οποία τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησηςκαθηκόντων ή
  (στ) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικόήφυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6τουάρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί ναπροκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ
 3. Η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης και
  διοίκησης του φορέα, αλλά έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  (α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τηλειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ του Προϊσταμένου της Μονάδας και τουΔημάρχου για θέματα εσωτερικού ελέγχου. (β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματαεσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του ετήσιου προγράμματοςεργασιών και της ετήσιας έκθεσης της Μονάδας.
  (γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά στην αποστολή και στακαθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον εσωτερικό έλεγχο, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της. (δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικούελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσειςτης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται
  περαιτέρω οι αρμοδιότητές της. 3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ΟργανισμούΕσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και του ΚανονισμούΛειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 4. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίαςπου εγκρίνεται από το Δήμαρχο. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπαγια την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο ΣυστήματοςΕσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of SponsoringOrganisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, πουδιαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το ΙνστιτούτοΕσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.). 5. Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικέςδιατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί συλλογικών οργάνων. IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε (30) ημέρες και
  αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στηνιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτουν τα τυπικάπροσόντα και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα, όπως αυτά
  ορίζονται αναλυτικά ανωτέρω στην παράγραφο ΙΙ της παρούσας και στα άρθα 3 και 4της υπ’ αριθμ.90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β΄/29.12.2022) δύνανται ναυποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. 2. Η αίτηση υποψηφιότητας απευθύνεται προς τον Δήμαρχο Μοσχάτου – Ταύρουκαι
  θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Ταχ.Δ/νση : Κοραή36 & Αγίου Γερασίμου, Τ.Κ 18345, Μοσχάτο, είτε αυτοπροσώπως, είτε μεσυστημένη επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  xypeteon@otenet.gr
 5. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσηςκαι επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων. β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. γ) Αντίγραφα βασικού τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπών τίτλωνσπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών προέρχεται από την αλλοδαπή, προσκομίζεται και
  μετάφραση. δ) Έγγραφα και πιστοποιητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η επιστημονικήεξειδίκευση, επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία των υποψηφίων στουςζητούμενους τομείς. ε) Βεβαίωση του φορέα, στον οποίο απασχολείται ο υποψήφιος, για τη θέσητηνοποία κατέχει, άλλως αντίγραφο της απόφασης ορισμού του στην ανωτέρωθέση. στ) Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης. ζ) Υπεύθυνη δήλωση κατ’ άρθρο 8 Ν.1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος θαδηλώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου4της υπ’αριθμ.90264/28-12-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β΄/29.12.2022) και ειδικότεραότι:
  (α) δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτεποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας, απιστίας κατάτουνομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίουδικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, παράνομηςβεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος,
  δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούςβεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημασχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιαςελευθερίας αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιώνή(β) τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημαή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή (γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί
  πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχικήποινή της οριστικής παύσης ή (δ) στα οποία έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτεπειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών γιαοποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή (ε) τα οποίατελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντωνή(στ) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με νομικόήφυσικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6τουάρθρου 9 και την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4795/2021, εκ των οποίων μπορεί ναπροκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΟι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα αξιολογηθούνκατά τα οριζόμενα ανωτέρω, στον Ν.4795/2021 και στην υπ’ αριθμ.90264/28.12.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6873/Β΄/29.12.2022) από επιτροπή πουθασυγκροτηθεί με απόφαση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, η οποία θα εισηγηθεί στονΔήμαρχο τα επιλεγέντα τρία (3) μέλη, τα οποία με απόφασή του θα στελεχώσουν τηνεπιτροπή ελέγχου που θα συγκροτήσει. VII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό ΠροστασίαςΔεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως GDPR, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πρόσωπο γιατηνπροστασία προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων μελών τηςΕπιτροπής Ελέγχου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, με την οικειοθελή υποβολήαίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τησυγκατάθεση του υποψηφίου για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την ασφαλή διατήρησήτουςσε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες συγκρότησης της ΕπιτροπήςΕλέγχου και ορισμού των μελών. VIIΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΗ παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στηνιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (https://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/)
  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ο Τζο Κόι οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Παραδόθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στον Παλαμά Καρδίτσας

Υποψήφιοι δήμαρχοι Μοσχάτου – Ταύρου 2023: Η λίστα με τα ονόματα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ